Drilon Gashi: Ja si duhet të vishet një grua sipas K’uranit

Kufijtë e n ormës së v eshjes na paraqiten në Suren Nur, gjegjësisht vargjet vijuese:

Ky është konteksti shoqëror, që A-llahu po adreson në këto dy vargje. Ai i urdhëron burrat dhe gratë të shmangin shikimin ndaj njëri-tjetrit në ato momente kur shikimi ynë mund të sh kaktojë a nkth dhe síklet.

Sot, kjo shihet si ‘sjellje e mirë’ kur njerëzit b utësisht ‘hedhín poshtë’ sytë e tyre, duke pretenduar të mos shohin burrin ose gruan që nuk dëshiron të shihet. Në të gjitha k ulturat kjo vlerësohet si s jellje e mirë dhe vlerësohet si e rafínuar.

Ja Postimi tij: