E gjithë serbia në “panik” ja me çfarë mjete do pajiset FSK nga Amerika

F0rca e Sigurisë tani po planifi,kon të furniz0het me pajisje shtesë dhe tashmë kanë nënshkruar disa kontrata për furnizim me mjete të nevojshme. Një gjë të til lë e pohon komandanti i FSK’së Gjenerali bënë të ditur se për çfarë mjete kanë nevojë të furniz,ohen ushtarët e Kosovës.

E pos pajisjeve të bIind uara, tani ushtr,ia e K,osovës po mendon të krijojë edhe fIotë aj,rore. thotë se po mendojnë që të pajisen me helikopter.

Ndërkohë për pilot kjo f0rcë nuk do të ketë telashe pasi FSK’ja ka tre pilot të shkolluar jashtë vendit të cilët aktualisht po bëjnë praktikë në Shqipëri.

Vitin e kaluar FSK’ja ka marrë 27 automjete u shtarake të njohura si “Humvee”, të ci lat erdhën si donacion nga u shtria amerikane.