Nuk do e besoni se me cilin shtet Kosova do ta bëje udhëtimin vetëm me letërnjoftim

Qeve ria miraton nismën që i lejon Kosovës dhe Bos.njës udhëtimin vetëm me letër njoftime.

Qeveria e Kosovës una nimisht ka miratuar nismën për lidhjen e marrëveshjes ndër.kombëtare me Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovvinën, Maqedoninë e Veriut, Malin të Zi dhe Serbinë.

Kjo marrëveshje u mundëson qytetarëve të Kosovës dhe atyre të Bosnje dhe Her.cegovinës që për herë të parë të hyjnë në territorin e njëra-tjetrës me letërnjoftim biometrik për një periudhë të caktuar, njofton Klan Kosova.

Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla, në mbledhjen e Qeverisë ka pre.zantuar draft-marrëveshjen, të cilën e konsideroi tejet të rën.dësishme.

“Më lejoni t’ju prezantoj nismën për li.dhjen e marrëveshjes ndër.kombëtare për lirinë e lvëizjes dhe qëndrimit të shtetasve të Shqipërisë, Bosnje dhe Hercegovvinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Serbisë. Ky draft-marrëveshje është në frymën e interesave të përbashkëta në kuadër të bashkëpunimit rajonal si re.zultat i zotimeve të gjashtë liderëve të Ballkanit Perëndimor në Samitin e Sofjes të mba.jtur në nëntor 2020 ku u nënshkruan dy deklarata, ajo për tregun e përbashkët rajonal dhe deklarata për agje.ndën e gjelbër. Ky samit është vazhdimësi i procesit të Berlinit”.

“Qëllimi i kësaj marrëveshje është për.caktimi i kushteve për hyrje, kalim transit dhe qëndrim afa.tshkurtër me letërnjoftim biometrik të qytetarëve të palëve të përfshira në marrëveshje. Si rezultat, qytetarët e palëve të përfshira në marrëveshje do të kenë të drejtë që lirshëm të kalojnë dhe të qëndrojnë në terr.itorin e palëve për periudhën kohore të përcaktuar në këtë marrëveshje.

Si e tillë, marrëveshja parasheh që palët do të thjeshtësojnë procedurat administrative për hyrjen, transit dhe qëndrimin e shkurtër të qytetarëve me letër.njoftim biometrik”.

“Kjo marrëveshje do t’i mundësojë qytetarëve të Kosovës dhe atyre të Bosnje dhe Hercegovinës që për herë të parë të kenë mundësinë të lëvizin në territorin e njëra-tjetrës vetëm me letërnjoftim bio.metrik”.