Pothuajse të gjithë e keni këtë lule në shtëpi, por a e dini rrezíkun qe u vjen nga kjo lule? Mësojeni tani dhe largojeni sa më parë!

Nëse disa lule janë “ok.sigjen” dhe kanë aftësinë të purifikojë ajrin, disa lule të tjera janë toks.ike për ne ! Kontakti me gjethet e luleve që do të përmendim më poshtë mund të vënë në rre. zik shëndetin, por fëmijët e vegjël dhe kafshët janë më të rrez. ikua.rit.

Ky lloj zambaku emeton në ajër disa enzima tok.sike të quajtura ca. rdiac glycoside që s.hkaktojnë marra.mendje, të vj.ella, dia.rre dhe ale. rgji.Lulja e kastorit, në ndryshim nga vaji që prodhohet prej saj, mund të vendosë seriozisht shëndet.in në rre. zik.

Farat e kësaj luleje përmbajnë një nga sub. sta. ncat më he. lmu.ese që njohim. Proteina toksike e lules ricina shk.akton dehid.ratim ,vjell.je dhe dia.rre.