Qeveria Kurti del me ftesë ndaj popullit të Kosovës ! Ja çfarë po kërkon…

Qeve ria e Kosoves i ka ftuar qytetaret e interesuar nga komunitet pakice qe te aplikojne ne konkurset e hapura per disa pozita publike. Zyra e Krye ministrit, permes nje komunikate ka treguar edhe dokumenta.cionin qe nevojitet per te aplikuar.

Afatet e konkur.seve jane te hapura deri ne qershor.

Komunikata e plote e Qeverise se Kosoves:

Qeve ria e Republikes se Kosoves, Zyra e Krye ministrit, inkurajon te gjithe te interesuarit nga komunitetet jo-shumice, grate dhe te interesuarit tjere qe te aplikojne ne kon kurset e hapura per Ndermarrjet Publike. Ne mbesh tetje te nenit 9 te Li.gjit Nr. 05/L-120 per Trepçen, te nenit 15.6 te Li gjit Nr. 03/L-087 per Nder marrjet Publike, si dhe nenit 8 para.grafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-111 per ndry.shimin dhe plotesimin e Ligjit Nr. 03/L-087 per Nder marrjet Publike, si dhe duke u bazuar ne nenin 5 te Rregullave mbi Identi.fikimin e Kandidateve per Drej.tor te Bordeve te Ndermarrjeve Publike dhe Meto dologjine e Vleresimit, Sekretari i Per.gjithshem i Zyres se Kryeministrit ka shpallur kon.kurs per Anetare te Bordit Mbike qyres te Trepça Sh.A.