Skandaloze: Gjykata Speciale bashkëpunoj edhe me MUP-in serb, për të sigururar dëshmitarë kundër UÇK-së


Faktet e reja flasin për një proces skand aloz të cilin e ka zhvilluar Gjykata Speciale në raport me të ak uzuarit e saj e që janë pjestarë të UÇK-së.

Në një dokument të siguruar nga Gazeta NewBorn, shihet se si kjo gjy katë ka bashkëpunuar me MUP-in e serbisë për të siguruar dhe bërë sa më shumë dëshmítarë kundër të aku zuarve e që janë ish-pjestarë të U ÇK-së.

Dokumenti i siguruar nga Gazeta NewBorn, në fund mbanë nënshkrimin e Clint Williamsonit, kryeprok urorit të Gjykatës Speciale.

Në këtë dokument i cili është i datës 24 mars 2014, pra para votimit të Gjykatës Speciale në Kuvendin e Kosovës, në gusht të vitit 2015, shihet se ende pa u votuar kjo gjykatë, kjo kishte bashkëpunim me or gane serbe.

Ky dokument me nënshkrim të Clint Williamsonit iu ishte dërguar Vladimir Vukçeviqit, proku rorit serb për kríme të lu ftës.