Specialja: Në maj- qershor ‘99, UÇK mbajti 12 individë të parabur gosur në fabrikën e metaleve në Kukës (Dokument)


Ak takuza e rishikuar e Prokurorisë Speciale të Hagës he dh pretendime se një sërë krímesh të ndryshme janë kr yer në zonat e veriore të Shqipërisë në periudhën mars 1998- shtator 1999.

Saktësisht Proku roria Speciale ngre dyshíme të fo rta se këto kríme kanë ndodhur në zonat e Kukësit dhe Hasit.

Së bashku në Kosovë dhe zonat veriore të Shqipërisë, Proku roria Speciale e Hagës dy shon se janë kr yer të paktën kríme ndaj 392 individëve.

Më imtësisht, një ak uzë më vete është ajo e periudhës maj-qershor 1999, ku ish-liderët e UÇK ak uzohen se në ish-fabrikën e metaleve të Kukësit kanë parabur gosur 12 individë, të cilët u arr estuan dhe ruheshin në periudha të ndryshme kohore.

Po ashtu ka pretendime se ish-anëtarët e UÇK edhe kanë vr arë në ish-fabrikën e metaleve në Kukës.

”Gjyqtari i proce durës paraprake konstaton se ndërmjet harkut kohor maj -qershor 1999, të paktën 12 individë u morën në parabur gim nga anëtarët e UÇK-së dhe u mbajtën në dhoma të ízoluara me dritare të mbyllura në fabrikën e metaleve në Kukës, Shqipëri.

Të arr estuarit në fjalë mbaheshin në pra nga dhe anëtarët e UÇK-së, i shoqëronin në tualet. Ata qëndruan në parabu rgim në periudha të ndryshme kohore.”– thuhet në dokument.