Surroi: Pjesëtarët e UÇK-së s’kanë shkuar për të Iuftuar në Beograd, ata kanë Iuftuar në shtëpinë e tyre


Shkrimtari dhe publicisti, Veton Surroi, ka thënë se cílësími i Ushtrísë Çlírímtare të Kosovës (UÇK), si ndërmarrje e përbashkët krímínale, është akuzë e rëndë.

Sipas tij, mbrojtja ndaj këtyre ak takuzave do të jetë një proces i vështírë, për të cilin do të duhet shumë kohë dhe dëshmítarë.

“Fillimisht kemi të bëjë me një pr oces jurídik, i cili nuk e dimë si do të përfundojë. Akuza është ak uzë dhe duhet të mbështetet në fa kte e dë shmi, në pro cesin gjy qësor dhe të ak uzuarit janë të pafa jshëm derisa të mos vërtetohet e kundërta”, tha Surroi në Rubikon në Klan Kosova.

“Kushdo që të jetë i ak uzuar, nuk mund të shmangë një të vërtetë tjetër hístoríke se Ushtría Çlírímtare e Kosovës ka qenë një for cë gu eríle, e cila është mbr ojtur nga një agresíon ush tarak dhe pjesëtarët e UÇK-së nuk kanë ope ruar jashtë kufijve të Kosovës, nuk kanë shkuar për të luf tuar në Beograd, as në Novisad, as në Krushevc, por kanë luf tuar në shtëpinë e tyre, të gjitha pretendimet tjera pastaj janë çështje që duhet të konfirmohen”, theksoi Surroi.