“Thaçin nuk e dojnë ata qe kanë mbetë me Jugosllavinë ende”

Me Hashim Thacin nuk kam pas,e raporte te mira ne disa vitet e fundit, perp,ara se ai te a r,estj,ohej nga Tri bun,ali i Hages. Kam qene deputet i PDK’se, pastaj, nese mu,nd te themi, vogelsia ime nuk pajtohej me meny,ren se si ai e udheh,iqte qeverine dhe shtetin. Here me, e here pa, emocione, keto qendrime per dhe ku,nder tij i kam bere te ditura qofte ne Express qofte ne FB. madje tifo,zet e tij e kane sh,prehur mlle fin ne forma te ndryshme per qendri,met e mia.

Mirepo, pra mirepo, une kurre nuk e kam u rr,yer Thacin per te kaluaren e tij dhe per prej,ardhjen e tij. Thaci ka qene nje djale i nje fsh,ati periferik te Kosoves, qe ne te nj,ezetat e tij kishte arri,tur, ne mes tjerash, me i pri del,egacionit shqiptar ne Rambuje. Askush nuk ia kis,hte dhuruar kete mun,desi. Nje djale ne te njeze,tat, qe nuk e ka pase baben ambas,ador, nuk e ka pase as ne funks,ione te pushtetit te Ju gosll,avise, kishte arritur qe ta bin,dte sekretaren ameri,kane te shtetit, Medllin Ollbrajt, qe te bente nje marre,veshje paralele me Thacin, ku i premt,onte qe A meri,ka, kur te vije puna e stat,usit final te Kosoves, do ta marr parasysh vull,netin e popullit te Kosoves.

Kjo foto qe po e shi,hni, te cilin e mor,a ne Twitter nga Kenneth Andresen, eshte bere me 12 qer,shor te vitit 1999 ne Prishtine. Dit,en kur eshte cliru Kosova. Eshte cli,ru fale Iufj,tes se UCK’se dhe nderhy,rjes se NA TO’se. Ky clirim nuk kish ndodhe as pa nj,erin faktor e as pa tjetrin.Nuk e di cili do te jete fati Thacit, por roli i tij ne histor,ine tone eshte masiv. Thaci kriti,kohet prej disa prej neve, kurse u rre,het prej nostaligjikeve te Ju goslla,vise. Prej bijve dhe bijave te push,tetit te atehershem.Rugova dhe Thaci jane dy figu,rat me te rendesishme te Kosoves te 50 viteve te fundit. Secil,i per arsye te ndryshme, ani pse ne mome,nte te ndryshme historike arsyet e tyre ishin, ndoshta Iufj,te reciproke.

Per hire te hist,orise tone, kisha pase shume deshire qe Thaci prej Hag es te vije i pafajshem. Ne fakt une besoj qe ai do te vije i paf,ajshem.