Tragjike, v des një grua në Spitalin Amerikan, burri i saj dyshon se nuk ia vendosën stentat


Një burrë ka raportuar në Políci se gruaja e tij ka nd ërruar jetë dje në një spítal në Prishtinë gjatë një intervenimi, shkruan Gazeta Sinjali.

Sipas asaj që thotë ai, víktíma ka vendosur disa s tenta para disa muajve, por gj endja e saj nuk është përmírësuar.

Po ashtu i njëjti dy shon se stentat nuk i janë vendosur fare dhe kërkon që rasti të het ohet.

Sinjali mëson se rasti në fjalë ka ndodhur te Spítali Amerikan në Prishtinë.

Ndërsa me urdhër të proku rorit, trupi i pajetë është dërguar në ínstítutin e Mjekësísë Lígjore për obduk sion.

“Prishtinë, 29.11.2020 – 15:20. An kuesi mashkull kosovar ka rapor tuar se gruaja e tij femër kosovar ka ndërruar jetë gjatë një ínterveními në një spítal.

Sipas an kuesit ajo ka vendosur disa st enta para disa muajve por gj endja e saj nuk është përmírësuar, i njëjti dy shon se ste ntat nuk i janë vendosur fare dhe kërkon që r asti të het ohet.

Me ur dhër të prokur orit tr upi i pa jetë është dërguar në IML për Obduk sion”, thuhet në raportin 24 orësh të PK-së.