Vëllau i Albinit menaxher në KEK, Gruaja e Glaukut në UP, Vëllau i Albulena Haxhiut në PTK…

Nepot,izmit duket se nuk ka mundur t’i ikë as Lëvizja Vetë vendosja. Pavarësi,sht se kanë folur vazhdi,misht për shte,tin e kapur, familjarët e tyre punojnë në insti,tucione publike.Vazhdi misht, Lëvizja Vetëvendosja ka kritikuar të tjerët duke thënë se shteti është i kapur.

Tanimë shtrojnë pyetjen shumë qyt,etarë, si ka mundësi që u rehatuan fami,ljarët e krerëve të VV-së në instituc,ionet publike, nese shteti isht,e i kapur?!Në rrjetet sociale, në shumë faqe janë publikuar familjarët e zyrtarëve të VV-së të punësuar në institucionet publike.

Mësohet se vëllau i Kryeministrit Kurti, Taulant Kurti është mena xher në KEK. Bashkëshortja e Kry,eparlamentarit Konjufca Ermira Bajqinca punon në Universitetin e Prishtinës. Vëllau i ministres së drejtës isë Olti Haxhiu dhe kunati i saj janë të punësuar në PTK.Ne do t’i publikojmë edhe fam,iljarët e minis,trave të tjerë të VV-së të punësuar në institucionet publike.