Walker ”Qëllimi i UÇK-së është ashtu siç e ka edhe emrin , Komandantët po hetohen padrejtësisht”

Ish kreu i misionit verifikues të OSBE në Kosovë, William Walker ka thënë se ish-drejtuesit e UÇK po hetohen padrejtësisht në Hagë, pasi qëllimi i Iuftës se tyre ishte çli.rimi i vendit.

Sipas tij, termi ter.rorist nuk mund të përdoret për të për.shkruar UÇK-në, por ushtrinë dhe para.militarët serbë si Arkani.

“UÇK është siç e thotë emri i saj. UÇK ishte një grup të rinjsh krye.sisht, të cilët nuk e duruan më shtypjen dhe kr.imet e Iuftës qe po kry.heshin nga qeveria e Beogradit.

Ata morën armët të mbronin veten e tyre, fshatrat dhe të mbro.nin familjet e tyre dhe rezultat i kësaj ishte Iuta”, është shpre.hur Walker për Euronews.al.

“Mendoj se është një për.dorim i çuditshëm i fjalës ter.rorist, për të për.shkruar UÇK.

Fjalën ter.rorist do ta përdorja për ush.trinë serbe, policinë, paramilitaret, tipat si Arkan dhe grupet e tij të milicive që kryen akte vërtetë të tm err.shme në Kosovë”.

Walker, që ishte dëshmitar i mas.akrës së Re.çakut, që do të ndryshonte më pas historinë e Kosovës, tha se Kosova dhe Serbia nuk janë trajtuar njësoj, pasi palës humbëse, Serbisë, nuk po i kërkohet përgjegjësi për mizoritë që ka kry.er në Kosovë.

“Zyrat e prokurorisë speciale pretendojnë se kr.imet e Iuftës, mi.zoritë u kryen nga UÇK.

Dhe tani ata po përpiqen të hetojnë disa njerëz të cilët i kane iden.tifikuar si fajtorë… po flasim për 5 Iuftëtarë që kane shkuar në Hagë, përfshirë presidentin Thaçi dhe ish-kryetarin e par.lamentit, Kadri Veseli”.

“Një prej tyre ishte ko.mandant në terren, Jakup Krasnqi, të cilin e njoh e kam takuar disa he.rë gjatë Iuftës.

Ai nuk ka qenë luftëtar në gjykimin tim, ka qenë zëdhënës i UÇK dhe Thaçi nuk ishte një Iuf.tëtar, ishte një drejtues politik i or.ganizatës”

“Dhe të dëgjosh se për 7 orë pati bastisje në shtëpitë e tyre, dhe më shumë në shtë.pinë e Krasniqit e shoh të gjithë procesin të çuditshëm”.

Sipas z. Walker, presidentin serb Vuçiç, që ka qenë ministër i Millosheviçit, nuk e ka aku.zuar askush në gjithë këto vite

“Sipas mendimit tim nuk ka pasur përpjekje të ngjashme ndaj palës ser.be.

Së fundmi pati zgjedhje në Serbi, dhe z. Vuçiç është akoma në push.tet.

Por z. Vuçiç ishte propagandues, ishte mini.stër i informacionit të Millosheviçit, gjatë periudhës më të keqe të gje.nocidit”.

“Nuk kam dëgjuar që askush ta akuzoje atë për asgjë, në asnjë lloj pro.cesi ligjor dhe e shoh situatën shume asimetrike.

Dy palët po trajtohen në mënyra të ndry.shme.

Iro nia është se pala fituese po paguan çmimin dhe pala humbëse, Serbisë nuk po i kër.kohet përgjegjësi për kr.imet e tme.rrshme që ka kryer, për të cilat njerëzit e misionit tim ishin dësh.mitarë”.