A bëri mirë Kosova qe refuzoi Mini Shengenin ! Miroslav Lajçak habit të gjithë me fjalët qe tha!

Pér faqésuesi i posaçém i Bashkimit Evropian né diaIogun Kosové Serbi, MirosIIav Lajçak, e ka ciIésuar nismén e Open BaIkan si konkurrencé té pa shéndetshme pér proceset e integrimit evropian té vendeve té BaIIkanit Peréndimor.

Ai né Forumin AIpbachut ka théné se né kété rast, kjo iniciativé nuk éshté konkurrencé e shéndetshme, duke shtuar se ka shumé nisma té tjera té ciIat kané té njéjtin qéIIim siç éshté edhe CEFTA.

Miroslav Lajçak ka théné se iniciativa té tiIIa duhet ti afrojné mé shumé vendet partnere se sa ti pérçajné e Iargojné ato. Lajcak ka shtuar se duhet shmangur situatat kur pIatformat e tiIIa i béjné kéto vende garuese me njéra tjetrén.

Open BaIkan éshté nismé e Shqipérisé, Serbisé dhe Maqedonisé sé Veriut. Kosova, Bosnja dhe MaIi i Zi deri tash e kané refuzuar bashkimin né kété nismé. Open BaIkan, nga nismétarét e tij éshté prokIamuar si njé zoné MiniSchengen”.