A do ta votonit Thaqin po të kandidonte për Kryeministër nëse lirohet nga gjykata speciale?

Hashim Thaçi (i lindur më 24 pr ill 1968) është presidenti i pestë i Republikës së Kosovës. Ai ishte kryeministri i parë i Kosovës së pavarur, Ministër i Jashtëm dhe Zëvendëskryeministr në kabinetin e ri të kryesuar nga Isa Mustafa, i cili mori detyrën më 12 dhj etor 2014.

Thaçi ishte gjithashtu kreu i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK). Ai u ngrit në rend të parë si kreu politik i Us htrisë Çlirimtare të Kosovës (U ÇK).

Ndërkohë, ai shërbeu gjithashtu si kreu i një qeverie të përkohshme në fund dhe menjëherë pas luf tës në vitin 1999.

Pas fitores së Partisë Demokratike të Kosovës në zgj edhjet parlamentare të 17 në ntorit 2007, z. Hashim Thaçi u zgjodh Kryeministër i Qeverisë së Kosovës, më 9 ja nar 2008.

Me 17 shk urt 2008, Kryeministri Hashim Thaçi në Kuvendin e Kosovës lexon de klaratën e pavarësisë së Kosovës, ndërsa pas vo timit nga ana e deputetëve të de klaratës, Kryetari i Parlamentit e shpall Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik, ku më pas të gjithë deputetët prezent e nënshkruan Deklaratën e Pavarësisë.