Albulena Haxhiu jep paralajmërimin e ”FRIKSHEM” për Politikanët dhe Kosovën… !!

Albulena Haxhiu: Do te theme,lojmë byro që do të hetojë ko rru psi onin e nivelit të lartë,Ish-ministrja e Drejt,esise nga LVV, Albulena Haxhiu, ka fol.ur për prioritetet e Qeverise “Kurti2”.

Anetarja e kr,yesisë së Lëvizjes Vetëvendosje, thotë se ndë,r prior.itet e para do të jetë procedimi në Kuvendin e Koso.vës i projektligjit për konfiskim të pasurisë së fituar në mënyrë të kundër li gjshme.

“Në mandatin e kaluar ne kemi punuar në hartimin e koncept.-dokumentit për këtë, tani ka m.betur që në bazë të atij koncept-dokumenti, i cili ka q,enë edhe publik, të draftohet projektligji dhe të p.rocedohet në Kuvendin e Kosovës”, thotë ALbulena Ha,xhiu.

Ajo thekson se qellimi është fu.qizimi i mekanizmave për konf.iskimin e pasurisë së pa ligjs hme dhe vendosja e bar.rës së provës te personi që i kërkoh.et justifikimi i pasur.ise.“Po ashtu ne do të punojmë edhe në themelimin e Byrosë së lartë të hetimev.e që do të merret vetëm me ko rrup sio ,nin e nivel,it të lartë”.