Ambasadori Gjerman e bën ”hor” Daçiqin në bashkëbisedimin e tyre !!, Ja çfarë i tha në sy !!


Ambasadori i Gjerma,nisë në OKB, Christoph Heusgene kir,tikoi Ministrin e Jashtëm të Serb.isë, Ivica Da.cic, në mbledhjen e Kës.hillit të Sigur,imit të OKB’së.

Diplomati gje.rman tha se përfaqësuesit serbe fla,,sin shumë rreth ndodhive të shq.iptarëve ndaj sërbëve, por ai e shtoi se, asnjë,herë nuk dëgjohet rreth ndodhi.ve të sërbve të bëra ndaj shqiptarë,ve në vitet 98-99, siç ishin largi,mi i populla,tës shqiptare.