Burdush mashtruesi lutet për lirimin sa më të shpejtë të Thaçit, Kupes dhe Rexhës


Hysri Peqani, i njohur në opinion si “Burdushi”, ka kërkuar lírimin sa më të shpejtë të ish-luf tëtarëve të lírisë të cilëve i është ngrítur ak takuzë. Ai ka thënë që ata duhet të kthehen me drejtësi në vendlindjen tonë mé póshté ndíqní postimin e Burdushit.

“Lirim sa më të shpejtë luf tëtarëve të lirisë, që të kthehen me drejtësi në vendlindjen tonë!#Her onjTëLu ftës”, ka thënë ai.