Doni të shkoni të punoni në Gjermani? Del ligji i ri, dhe avokatja jep detajet se si mund të ikim vetëm apo me familjen

Avokatja Nakide Ademi na ka sqaruar mbi rregulloren e tanishme ne Gjermani per te gjithe ata njerez qe duan te emi grojne. “Të ku alifikuarit vijnë në bazë të l igjit të ri që ka hyrë në f uqi më 1 m ars 2020. Kur ke një k ualifikim të barasvlershëm me kualifikimin përkatës gjerman dhe ke njohuri gjuhe minimumi A2 a mbasada është e d etyruar të të japë v izë brenda 14 ditësh. Këtu hyjnë inxhinieret mj ekët.

Por edhe mj eshtrit edhe pse në rastin e ballkanasve ka shumë pr oblem me njohjen e ku alifikimit pr ofessional” tha Ademi ndërsa ka folur dhe zgj idhjen për këtë s ituatë. “Po ka disa mënyra të tjera. Janë për shembull diplomat e shkollave pr ofesionale siç janë në Shqipëri. Por edhe përvoja e punës nëse është mbi 5 vjet. Por në këto raste punëtorët duhet të marrin një shkresë nga punëdhënësi ku shkruhet se ku në cilin sektor kanë punuar çfarë përvoje pune ke. Dhe m und të vijë këtu për të bërë ndonjë kurs shtesë. Pra është pak e k omplikuar por jo e pam undur” thekson ajo.

Av okatja rrëfen arsyen se përse shumë kërkesa për vizë von ohen ose re fuzohen. “Këtu duhet të përgjigjemi në mënyrë të di ferencuar: Një nga problemet kryesore është se aplikuesit dor ëzojnë d okumente që nuk përputhen me standardet gjermane. Si për shembull kontrata e punës përmban rrogë më të ulët se sa kërkohet në treg. Në këto raste Enti Federal i Punës nuk e jep miratimin. Avo katja Nakide Ademi na ka sqaruar mbi rregulloren e tanishme ne Gjermani per te gjithe ata njerez qe duan te emi grojne. “Të ku alifikuarit vijnë në bazë të l igjit të ri që ka hyrë në f uqi më 1 m ars 2020. Kur ke një k ualifikim të barasvlershëm me kualifikimin përkatës gjerman dhe ke njohuri gjuhe minimumi A2 a mbasada është e d etyruar të të japë v izë brenda 14 ditësh. Këtu hyjnë inxhinieret mj ekët.