“Dridhet“ Kosova, Ja çka ndodh më pas konfirmimit te aktakuzes


Sipas Lígjít për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e prokurorit të Specializuar, gjy qtari i proce durës paraprake e konfirmon ak takuzën vetëm nëse është i bindur se prok urori i Specializuar e ka përcaktuar ekzístimin e dyshímit të bazuar mirë.

Lígjí, po ashtu, parasheh se me kërkesë të prok urorit të Specializuar, gjyqtari i proc edurës paraprake mund të lëshojë ur dhërarr estim apo fletarr estim dhe të urdhërojë transferimin e personave në Dhomat e Specializuara, si dhe çfarëdo urd hri tjetër që mund të kërkohet për zhvillimin e het imeve dhe për përgatitjen e shqyrtimit gjy qësor të drejtë dhe të shpejtë.