“Dridhet“ Kosova, Ja çka ndodh më pas konfirmimit te aktakuzes


Sipas Lígjít për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e prokurorit të Specializuar, gjy qtari i proce durës paraprake e konfirmon ak takuzën vetëm nëse është i bindur se prok urori i Specializuar e ka përcaktuar ekzístimin e dyshímit të bazuar mirë.

Lígjí, po ashtu, parasheh se me kërkesë të prok urorit të Specializuar, gjyqtari i proc edurës paraprake mund të lëshojë ur dhërarr estim apo fletarr estim dhe të urdhërojë transferimin e personave në Dhomat e Specializuara, si dhe çfarëdo urd hri tjetër që mund të kërkohet për zhvillimin e het imeve dhe për përgatitjen e shqyrtimit gjy qësor të drejtë dhe të shpejtë.

Related Posts

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…

Miley Cyrus’ Sister Turns Heads Over ‘Inappropriate’ Outfit During Performance

Photo Credit: Entertainment Tonight Note: we are republishing this story, which originally made the news in October 2020, in light of recent reports that show more and…