E thotë Albright: Jam krenare për Kosovën dhe Kosova do të bëhet lider i Ballkanit

Konferenca dyditore ka nisur punimet në kuadër të Javës së Gruas 2020, e organizuar nga Instituti Kombëtar Demoktratik (NDI), mbështetur nga Agje ncia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Gjatë ditës së sotme u diskutua lidhur me temën “Kri. zat globale: Ndikimi i tyre në barazinë gji nore”, me pje sëmarrëset, ish-Se kretaren e Shtetit Amerikan, Medeleine K. Albright, si dhe ish-Presidenten e Kosovës, Atifete Jahjaga..

Albright the ksoi nevojën e rr itjes së numrit të grave pjesëmarrëse në pro ceset politike si dhe lu ftimin e paba razisë..

“Është shumë i rë ndësishëm ro li i qe verive demokratike dhe roli i grave në de mokraci. Të drejtat e grave janë të drejtat e njeriut”.

“Gratë janë gjysma e popullsisë në çdo vend dhe është hum bje e burimeve njerëzore në qoftëse ato nuk janë pjesë e udhëheqësisë”.

Albright foli për Kosovën, përderisa kujtoi vizitën e saj të fundit këtu..