Gëzohuni Kosovë ! Vjen mbështetje e madhe nga përfaqësuesi i lartë i BE-së për liberalizim të vizave…

Perfaqe suesi i Larte i BE’se per Poli.tike te Jashtme dhe te Sigurise, Joseph Borell, duke per mendur nje qasje me ndryshe ndaj Ballkanit Peren.dimor, ka permendur edhe çeshtjen e libera lizimit te vizave per Kosoven, ne te cilen ka thene se unioni evropian duhet te reflektoje mbi kete çeshtje.

Borell keto dekla.rime i ka bere nepermjet nje shkrimi, derisa ka per mendur edhe moderimin e nje takimi tjeter ne nivel te larte te dia.logut Kosove Serbi.

Libera lizimi i vizave per Koso.ven ka marre shume kohe: vendi ka per mbushur te gjitha kriteret dhe tani duhet te bejme per.parim per kete çeshtje. Une do ta mbeshtes plote.sisht kete, ka shkruar perfaqesuesi diplo.matik i BEse.

Po ashtu, do te nder mjetesoj nje takim tjeter te nivelit te larte te dia.logut ne Beograd ne Prishtine ne qershor, ka thene nder te tjera ai.

Borrell ka the.ne se ky vit duhet te jete vit perparimi ne te gjitha fu.shat midis BEse dhe Ballkanit Perendimor. Per gjate javes se kaluar, BEja ka mbajtur nje te ashtu quajtur darke jo-formale me te gjithe lide.ret e Ballkanit Perendimor.