Ja çka i pret Albinin e Vjosën mbi dialogun me Sërbinë, Me sa duket nuk i paskan punët mirë !!!

Bytyçi thote se kryem,inistri në ardhje, Albin Kur.ti nuk mund t’i ikë dialogut me Serbinë

Para pak di,tësh, Kosova shënoi 13 vjetorin e Pavarës,isë së Kosovës. E presidentja në detyrë, Vjosa .Osmani, mori shumë ur,ime nga liderë të fuqishëm bot.ërorë, e ku më e veçanta padyshim ishte ajo e pre,sidentit të sapo zgjedhur ame,rikan, mikut të madh të shqip.tarëve, Joe Biden.

Por çf,arë dëshmon letra shumë miqësore nga Biden për Koso,vën? Lidhur me këtë, për gaze.tën “Bota sot” ka folur profesor, dok.tor Enver Bytyçi.

Sip,as tij, dialogu mes Kosovës dhe Ser,bisë nuk ka alternativë.

“E vërteta ësh.të se dialogu nuk ka alter.nativë, sepse ata që ishin në pushtet para Vjos,ës dhe Albinit e promo.vuan dialogun për gati një de,kadë, duke e promov.uar në tri vitet e fundit edhe Ser,binë në arenën ndërko,mbëtare. Ishte Hash,im Thaçi dhe Edi Rama që e çuan pre.sidentin serb Vuçiç në zyrat e kanc.elarive të mëdha perën,dimore, sepse u thanë udhëh.eqësve të këtyre ven.deve se këta të dy “mund të mer,ren shumë mirë vesh me kreun e sht,,etit serb dhe e qeverinë e Serbis,ë”! Donin të hiqeshin si mode.rator. Donin të përfitonin mbështetje perëndi.more në dobi të Serbisë dhe dëm të Ko,sovës. Donin të forconin pozi,.tat e pushtetit personal në k.urriz të demokr,acisë. Përfundimisht donin të sh,tonin pasuritë e përfituara me korru.psion e bashkëpunim me krimin e organi,uar nëpërmjet miqësisë e Beo.gradin”, deklaron pr,ofesor Bytyçi.