Joe Biden ”hallakat” gjithë botën me këtë letër qe i dërgoi Vjosës !! Ja çfarë tha Biden…

Vjosa Osmani ka pranuar leter urimi nga Presidenti i Shteteve te Bashkuara te Amerikes, Joe Biden.
Presidenca ka dhene detaje per letren ne nje njoftim qe ka nisur per media.

Ne njoftim thu.het se Biden ka permendur marre dheniet e mira ndermjet te dy shteteve dhe partne.ritetin e gjate te rrenjosur ne vlerat e per bashketa, duke permendur edhe raportin per.sonal te familjes Biden me Kosoven.

Ne kete kon.tekst Joe Biden ka permendur te birin e tij Beau, i cili ka sher.byer ne Kosoven ne kuader te forcave paqe.ruajtese amerikane, siç thuhet ne leter per “avan.cimin e paqes, si dhe sundimit te rendit e ligjit”.

Me tej ne leter, Presidenti Biden ka thek.suar se do te punoje me Presidenten Osmani ne prio.ritetet qe kane te bejne me forcimin e sun.dimit te ligjit, lu ften kunder korru psionit, mbrojtjen e te drejtave te pakicave dhe bashkesive fetare, rime kembjen nga pasojat e pan demise, zhvillimin ekonomik si dhe sigu.rimin e te ardhmes se qendrueshme ener gjetike. Presidenti Biden i eshte per.gjigjur edhe kerkeses se Presidentes Osmani qe SHBA te ndihmojne me vak sina, bazuar ne let.ren e saj te 19 marsit. Presidenti Amerikan ka poten.cuar se me shtimin e sasise se vak sinave, SHBA do te punojne me partneret per shper ndarjen e tyre dhe se ekipi i tij do te jete ne kontakt me Presi.denten Osmani per realizimin e synimit te tille.

Ne letren e Presi.dentit Biden theksohet, gjith ashtu se ShBA, mbeshtet vazhdimin e dia.logut me Serbine. SHBAte do te vazhdojne ti mbesh.tesin perpjekjet per sigurimin e paqes se qendrueshme dhe dia.logut produktiv ndermjet Kosoves dhe Serbise dhe per fundimisht marreveshjes gjithe perfshirese per normalizim, e cila besojme se do te duhej te per.qendrohej ne njohjen reciproke”, ka shkruar ne letren e Joe Biden drejtuar Vjosa Osmanit.