Kosovari bëri thirrje në Facebook për terr orizëm, Ja çfarë i ndodhi

Kosovari bëri thirrje në Facebook

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngrítur ak takuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti Speciale, kundër të pande hurës I.H., për shkak të veprës pe nale “Shtytja për kryerjen e veprave terr oriste”, nga neni 134 të KPRK-së.

Prokuroria Speciale njofton se e pandehura I.H., më 04.01.2020, përmes rrjetit social “Facebook” në llogarinë në emër të saj, me paramendim dhe me dashje ka postuar thirrje me përmbajtje kër cënuese duke bërë nxítje për ha kmarrje pas vra sjes nga ushtria Amerikane të Qassem Solejmani, gjeneral dhe udhëheqës i gardës revolucionare të Iranit dhe Gjeneral Ebu Mehdi Muhendisi, në atë mënyrë që ka postuar tekstin si në vijim: “Populli Irakian doli në rrugët e Irakut menjëherë pas krímit amerikan, për të dë nuar ash për padrejtësinë që iu bë dy figurave eminente në Irak e Iran dy gjeneralëve të tyre Gjeneral Sulejmani dhe Gjeneral Ebu Mehdi Muhendisi. Zoti i dhashtë durimin ngase të mbysësh zotin e shtëpisë i ke mbytë tërë anëtarët e shtëpisë, e pastaj ha kmarrja është obligim por nuk ka kufi”, dhe në këtë mënyrë ka shkak tuar rrezíkun që një ose më shumë vepra të këtilla të kryhen.

Me këto vep rime e pandehura I.H. ka kryer veprën penale “Shtytja për kryerjen e vep rave terro riste” nga neni 134 të KPRK-së.