LAJMI FUNDIT / Vjosa Osmani kërkon zgjedhje të reja, përndryshe ne do të…


Kryetarja e Kuvendit, Vjosa Osmani,në një përgjigje për Gaz.eta Blvic ka folur pas aktve.ndimit të Gj.ykattës Kus.htetuese. Ajo tha se pavarësisht mospa.jtimeve rreth disa pjesëve të ars.yetimit të Gjy.katës, Kushte.tuta jonë nuk lë hapësirë e rrugë tjetër sa i përket zba.timit të vendimeve nga ana e insti.tucioneve.

Osmani ka the.ksuar se zg.jedhjet janë i vetmi ops.ion.“Pol.itikisht, siç e kam thënë edhe në të kaluarën, zgjedhjet janë i vetmi opsion që do të mund të r.ikthenin le.gjitimitetin e inst.itucioneve”