MashaAllah/ 571 Hafiz të Kur’anit në Turqi

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, na rrëfen se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:

“Hafizi i Kuranit ku do të del në Ditën e Gjykimit, Kurani do të lutet për te dhe do të thotë: O Zot, vishe, e Allahu do ta vesh me kurorë të nderit. Pastaj përsëri do të lutet: o Zot shtoje! Do ta vesh me petk të nderit. Pastaj do të lutet: o Zot ji i kënaqur prej tij, e Allahu do të tregon se është i kënaqur me te. Pastaj do t’i thuhet: lexo dhe ngjitu, e për çdo ajet do të fiton nga një të mirë”. (Hadithi është Hasen, e transmeton Tirmidhiu dhe të tjerët).

Gjithashtu Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:

“Shoqëruesit të Kuranit (Hafizit) do t’i thuhet në ditën e Gjykimit: lexo dhe ngjitu lartë në Xhenet. Lexo ashtu si ke lexuar në dynja, sepse vendi yt në Xhenet do të jetë në ajetin e fundit, të cilin e lexoje”. (Hadithi është sahih. Transmeton Tirmidhiu dhe të tjerët).