Miku më i madh i Shqiptarëve, Gjenerali Clark takon Vjosa Osmanin, Fjalët e tij për Shqiptarët po “dridhin” gjithë Ballkanin

Clark takohet me Osmanin: Ky vend u krijua fa,lë shpirtit tuaj kry engri,tës.Presidentja Vjosa Osmani u takua me gjen eral,in Wesley K. Clark, i cili më 1999 e udhë hoqi fush,atën ajrore të NA T,O-s kund ër for cave ush,tj,ar ake të regj imi,t të Millosheviçit.

Ajo shprehu kënaqës,inë për ta mirëpritur mikun e Kosovës, derisa tha se gjen erali Clark e gëzon mirënjohjen e përjetshme të popullit të Kosovës.“Ju simbo,lizoni vendosmërinë e botës demokrat,ike për t’u vënë në mbrojtje të jetëve njerëzore, të jetëve të cilat po kb ërcën,oheshin vetëm pse i takonin një etnie tjetër”, tha presidentja Osmani.

“Nuk do të jetë asnjëhe,rë e mjaftueshme t’ua rithek,sojmë mirënjohjen tonë për atë që ju bëtë për Kosovën në mome,ntet më të vështira të historisë së saj. Rrëfimi juaj për Kosovën duhet të vazhdojë të dëgjo,het gjithandej botës”.

Gjenerali Clark shprehu kënaqësinë që po rikthehet në Kosovë, aty ku mikpr,itja dhe mirënjohja për të janë të përher,shme.“Ky vend është krijuar falë shpi rtit tuaj kry engrit,ës dhe këmbë ngultësisë së qytetarëve të këtij vendi për ta fituar lirinë”, tha gjenerali Clark.Ai e ritheksoi gatish,mërinë e tij që të vazhdojë ta përkr,ahë Kosovën sikur edhe deri më tani.