Ndodhi dhe kjo! 35-vjeçari tradhëton gruan me vëllanë e saj

Historia e cila ka mbë rritur ditën e sotme në rubri kën e psiko loges së ‘The S un’ është krej tësisht ndryshe nga çfarë keni lex uar deri më tani. Një rast i cili do të hasë shumë deb at dhe kund ërshti pasi situata ka dalë jashtë kont rollit dhe ka krij uar një ‘lë msh’ të vërtetë. Por për më tepër lexoni letrën e plotë që një 35-vjeçar i ka dër guar ps ikologe Deidre.

“E dashur ps ikologe… Jam nj Unë jam 35 vjeç, gruaja ime është 34 vjeçe dhe kemi dy fëmijë së bashku, ndërsa vëllai i saj është 28 vjeç dhe beq ar. E gjithë historia me ku natin filloi pas një feste që gruaja ime orga nizoi në shtëpinë tonë.Pasi të gjithë u lar guan mbetëm vetëm ne të tre në shtëpi dhe ishim mjaft të de.hur.

Gruaja shkoi të past ronte kuzhinën ndërsa unë dhe ai kth yem edhe nga një gotë tjetër. Aty fi lluam të pre ke shim por… nuk vazhduam me tej. Kur u zg jova në mëngjes nuk mund ta hiq ja mendjen prej tij dhe kës htu i shkr uajta një mesazh.

E lamë të tako heshim në një lokal pranë shtëpisë së tij. Në fillim ishim pak në sikl et por pasi pimë alk. ool, gjërat ndryshuan. Ai më ftoi në apar tamentin e ti dhe pasi shkuam vazh duam të pi nim ende.Në fund përf unduam duke u put hur dhe duke bërë s.eks.

Kjo ishte fan tastike!Ne kemi katër muaj që tako hemi rreg ullisht dhe ai më thotë që më d o por unë nuk mund ta le gruan dhe fëmijët për të je tuar me të…edhe pse ai më pë lqen shumë.”