Rasti Thaçi-Veseli, vjen lajmi i fundit për aktakuzën nga Specialja


Avokati Arianit Koci ka thënë se nesër para orës 24:00 Gjy kata Specíale duhet të konfirmojë se ak takuza ndaj presidentit Hashim Thaçi, dhe kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli, është he dhur poshtë, në të kundërt i bie që ajo është konfirmuar së paku pjesërisht.

“Rregulla 85 pika 5 në mënyrë ek splícite parasheh që gjy kata të merr vendim jo më larg se 6 muaj. Nesër pra është afati i fundit që gjy qtari të merr vendím. Është e qartë kjo díspozítë lígjore”, ka thënë Koci në Frontal.

“Janë dy mundësi. Ënse he dhet ak takuza përfundon proc edura ndaj të dysh uarve. Personat që janë të përfshírë janë të dy shuar. Nëse he dhet nesër është afati që të informojnë. Nëse konfirmohet ak takuza, apo pjesërisht në ndonjë píkë atëherë ata mund të fshehin fa ktin që është konfirmuar ak takuza deri në momentin kur i kumtohet të dysh uarve në gj yq”, thotë ai.

“Sipas vlerësimit tim, ak takuza është konfirmuar së paku pjesërisht. Patjetër duhet të informohen nesër nëse është he dhur ak takuzë, përndryshe shke len të drejtat e të dysh uarve”, shtoi ai.