Rregulli Gjerman, askush nuk merr nënshtetësinë nëse nuk u jep grave…


Sipas gj yqtarëve kush nuk u jep dorën grave, nuk mund të marrë nënshtetësinë gjermane.

Ky është vendimi i Gj ykatës Administrative të landit Baden-Württemberg në Mannheim.

Fjala është për një libanez 40-vjeçar, i cili jeton në Gjermani që nga viti 2002, Ai ka st udiuar mjekësi në Gjermani dhe punon ndërkohë si mj ek sp ecialisit në një kl inikë.

Në vitin 2012 ai e dha provimin për marrjen e nënshtetësisë, por në vitin 2015 r efuzoi t’i jepte dorën nëpunëses që donte t’i jepte certifikatën e nënshtetësisë.

Premtim bashkëshortes apo mendësi fundament aliste

Ai pretendoi se i kishte premtuar së shoqes – një my slimaneje me nënshtetësi gjermane dhe ori gjinë s iriane – që të mos i jepte kurrë dorën ndonjë gruaje tjetër, por zyra përkatëse ia r efuzoi marrjen e nënshtetësisë.

Libanezi shkoi në gj yq dhe gj ykata arg umentoi se ai nuk pranon t’i japë dorën një gruaje “si rezultat i një k onceptimi f undamentalist të kulturës dhe të vlerave” dhe nuk pranon që t’i përshtatet mënyrës së jetesës në Gjermani. Dhënia e dorës të tjerëve ka “rrë një të thella dhe përbën bazën e bashkëjetesës” mes njerëzve në Gjermani, argumentoi tr upi gj ykues.

Mj eku libanez pretendoi se ndërkohë nuk i jepte më dorën askujt, sepse është pro barazisë së burrit dhe gruas, por gj ykata e konsideroi këtë si një thënie thjesht për arsye takt ike.