Specialja vjen me një njoftim shumë të rëndësishëm që lidhet me fatin e Thaçit dhe të tjerëve!


Pas publikimit të sotëm më 5 nëntor 2020, të ak takuzës së konfirmuar kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, víktímat e krímeve të pretenduara që përfshíhen në këtë ak takuzë, prej këtij momenti mund të bëjnë kërkesë për pjesëmarrje në proces gjy qësor, në qoftë se mund të demonstrojnë se kanë pë suar d ëm personal, qoftë fízík, mendor apo material, si pasojë e drejtpërdrejtë e krímeve të pretenduara që përfshíhen në ak takuzën e konfirmuar.

Për miratimin e kërkesave për pjesëmarrjes në proces si víktímë, vendos një gjykatës.

“Zëri i víktímave është jetik për drejtësinë. Përmes mbrojtësve të tyre, viktimat pjesëmarrëse mund të ushtrojnë të drejtat e tyre që u ofrohen prej kornizës sonë lígjore e cila mundëson që zëri i tyre të dëgjohet prej gjyka tësve kompetentë,” tha Kryetarja, Ekaterina Trendafilova.

Víktímat pjesëmarrëse në proceset e Dhomave të Specíalizuara të Kosovës formojnë një ose më shumë grupe. Pjesëmarrja e secilit grup realizohet përmes një avokati, që quhet “Mbrojtës i Víktímave”. Mbrojtësit e víktímave mund t’i bëjnë parashtrime panelit kompetent dhe i mbajnë víktímat të informuara gjatë të gjithë procesit. Mbrojtësi i víktímave kërkon mendimet e víktímave, dëgjon brengat e shprehura prej tyre dhe ua përcjell këto mendime dhe brenga gjyka tësve kompetentë. Víktímat pjesëmarrëse në proc eset e DHSK-së gëzojnë disa të drejta, ndër të cilat të drejtën për njoftim, pranim dhe zhdë mtim.

“Pjesëmarrja e víktímave është një program kyç i institucionit tonë. Pas aktiviteteve íntensíve të ndërgjegjësimit e komunikimit me komunitete të ndryshme në Kosovë dhe Serbi për informimin e njerëzve mbi të drejtat e víktímave në DHSK, tani po hyjmë në fazën vijuese të pro cesit. Zyra e Pjesëmarrjes së Víktímave është e gatshme të bëjë çdo përpjekje për të ndihmuar personat në plotësimin e formularit të kërkesës” tha Administratorja, Fidelma Donlon.

Duke folur mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së víktímave Prokurori i Specíalizuar Xhek Smith tha, “Krímet e pretenduara që përfshíhen në ak takuzat e parashtruara nga zyra ime janë kríme të rënda dhe gjatë përpjekjeve tona për realizimin e drejtësisë, nuk duhet të harrojmë vuaj tjet e víktímave. Pjesëmarrja në proc eset gjy qësore mund të jetë një përjetim fuqízues për víktímat dhe që mundëson dëgjimin e zërit të víktímave.” Informacioni i detajuar mbi pjesëmarrjen e víktímave dhe se si paraqitet kërkesa, gjendet në: https://www.scp-ks.org/sq/dhomat-e-specializuara/viktimat

Related Posts

A Lowly Shepherd Is Able To Get The Better Of A Yuppie Stranger

A shepherd was herding his flock in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of the dust cloud towards him. The driver, a young…

A Little Girl Explains The True Meaning Of Her Simple Dress

“Do you like my dress?” A little girl asked of a woman passing by. “My mommy made it just for me,” she said with a tear in…

Woman Wins $350 Million Dollar Powerball, Decides To Share New Wealth With Veterans Who Need It

Most of us have a list ready with the things we would do if we ever win a Powerball lottery. But one recent winner in Iowa surprised…

Are you quick enough to spot all the differences in 23 seconds? Try now!

The image shared above shows two men reading the newspaper in the bed. There are 7 differences between the two men reading newspaper pictures. Are you quick…

Woman Defends Her $130 Engagement Ring After Sales Clerk Says It’s “Pathetic”

In November 2016, Ariel Desiree McRae’s post on Facebook went viral. She was defending her $130 engagement ring after a jewelry store employee made a negative comment…

Miley Cyrus’ Sister Turns Heads Over ‘Inappropriate’ Outfit During Performance

Photo Credit: Entertainment Tonight Note: we are republishing this story, which originally made the news in October 2020, in light of recent reports that show more and…