Specialja vjen me një njoftim shumë të rëndësishëm që lidhet me fatin e Thaçit dhe të tjerëve!


Pas publikimit të sotëm më 5 nëntor 2020, të ak takuzës së konfirmuar kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, víktímat e krímeve të pretenduara që përfshíhen në këtë ak takuzë, prej këtij momenti mund të bëjnë kërkesë për pjesëmarrje në proces gjy qësor, në qoftë se mund të demonstrojnë se kanë pë suar d ëm personal, qoftë fízík, mendor apo material, si pasojë e drejtpërdrejtë e krímeve të pretenduara që përfshíhen në ak takuzën e konfirmuar.

Për miratimin e kërkesave për pjesëmarrjes në proces si víktímë, vendos një gjykatës.

“Zëri i víktímave është jetik për drejtësinë. Përmes mbrojtësve të tyre, viktimat pjesëmarrëse mund të ushtrojnë të drejtat e tyre që u ofrohen prej kornizës sonë lígjore e cila mundëson që zëri i tyre të dëgjohet prej gjyka tësve kompetentë,” tha Kryetarja, Ekaterina Trendafilova.

Víktímat pjesëmarrëse në proceset e Dhomave të Specíalizuara të Kosovës formojnë një ose më shumë grupe. Pjesëmarrja e secilit grup realizohet përmes një avokati, që quhet “Mbrojtës i Víktímave”. Mbrojtësit e víktímave mund t’i bëjnë parashtrime panelit kompetent dhe i mbajnë víktímat të informuara gjatë të gjithë procesit. Mbrojtësi i víktímave kërkon mendimet e víktímave, dëgjon brengat e shprehura prej tyre dhe ua përcjell këto mendime dhe brenga gjyka tësve kompetentë. Víktímat pjesëmarrëse në proc eset e DHSK-së gëzojnë disa të drejta, ndër të cilat të drejtën për njoftim, pranim dhe zhdë mtim.

“Pjesëmarrja e víktímave është një program kyç i institucionit tonë. Pas aktiviteteve íntensíve të ndërgjegjësimit e komunikimit me komunitete të ndryshme në Kosovë dhe Serbi për informimin e njerëzve mbi të drejtat e víktímave në DHSK, tani po hyjmë në fazën vijuese të pro cesit. Zyra e Pjesëmarrjes së Víktímave është e gatshme të bëjë çdo përpjekje për të ndihmuar personat në plotësimin e formularit të kërkesës” tha Administratorja, Fidelma Donlon.

Duke folur mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së víktímave Prokurori i Specíalizuar Xhek Smith tha, “Krímet e pretenduara që përfshíhen në ak takuzat e parashtruara nga zyra ime janë kríme të rënda dhe gjatë përpjekjeve tona për realizimin e drejtësisë, nuk duhet të harrojmë vuaj tjet e víktímave. Pjesëmarrja në proc eset gjy qësore mund të jetë një përjetim fuqízues për víktímat dhe që mundëson dëgjimin e zërit të víktímave.” Informacioni i detajuar mbi pjesëmarrjen e víktímave dhe se si paraqitet kërkesa, gjendet në: https://www.scp-ks.org/sq/dhomat-e-specializuara/viktimat