Vjen Lajm i keq për liberalizimin e vizave !! Ja çfarë do të ndodhë…

Në Komisionin për po.litikë të jashtme të Par.lamentit Evropian, të martën u votua për amendamentet e shumta në raportin për Kosovën të përgatitur nga Viola Von Cramon si dhe raporti në tërësi.

Gjatë debatit, disa de.putetë shprehën kundër.shtimin e tyre lidhur me thir.rjen që pesë shtetet e bllokut ta njohin Kosovën si dhe që BE-ja të liberalizojë vizat për shtet.asit e Kosovës.

Për shkak të mënyrës spe.cifike të votimit, rezultatet e sakta për amend.amentet e veçanta do të dihen më vonë.

Si pasojë e masave, që kanë për qëllim parandalimin e përh.apjes së pan.demise , debatet në Parlamentin Evropian po zhvillohen në mënyrë të kombinuar: me pjesë.marrjen e deputetëve në sallë si dhe lidhjen përmes inter.netit. Edhe votimet po mbahen në këtë formë, prandaj nuk mund të dihen rezultatet menjëherë.

Në raportin që ka paraqitur rapo.rtuesja për Kosovën, Von Cramon, qysh në dhj.etor të vitit të kaluar, para se të dihej se në Kosovë do të mbaheshin zgjedhjet e parakohshme, ishte shprehur pakënaqësi për mungesën e progresit në zbatimin e agjendës së reformave evro.piane, në luftën kundër korrupsionit dhe në fushën e sundimit të ligjit.

Këto pakë.naqësi kanë mbetur pjesë e tekstit të raportit për Kosovën. Në raport po ashtu është kër.kuar që të vazhdohet të ketë përkushtim sa i përket dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, thirrje kjo që u është bërë të dyja vendeve. Lidhur me dia.logun ka pasur disa propozime, që kanë kërkuar nga Shër.bimi i Vep.rimit të Ja.shtëm të BE-së që të krijojë me.kanizma, me qëllim që të vëzh.gohet zbatimi i marrëveshjeve që janë arritur në kua.dër të këtij procesi si dhe të raportohet rre.gullisht në PE për përparimin në bise.dimet e ndërmjetësuara nga BE-ja.

Në mesin e shumë ame.ndamenteve të propozuara në rap.ortin për Kosovën, kishte edhe kërkesa që të hiqet paragrafi, përmes së cilit ftohen pesë vendet e BE-së, që nuk e kanë njohur Kosovën, ta bëjnë një gjë të tillë. Një kërkesë të tillë kanë bërë sidomos deputetët nga Spanja dhe shtete të tjera, që ende nuk e kanë njohur pa.varësinë e Kosovës.

Ndërkaq, deputetët evropianë, që vijnë nga shtetet që e kanë njohur Kosovën, kanë ins.istuar që Kosova të njihet si shtet dhe të ndihmohet më shumë në procesin e integrimeve evropiane. Këta deputetë kanë ripërsëritur thirrjen që Këshilli i BE-së, pa vonesa të liberalizojë vizat për qytet.arët e Kosovës, pasi sipas vlerë.simit të Komisionit Evropian, Prishtina zyrtare qëmoti ka përmbushur kushtet për li.beralizim dhe një gjë e tillë është mbës.htetur edhe nga Parlamenti Evropian.

Por, kundër thirrjes për liberalizimin e vizave u propo.zuan disa amendamente nga disa deputetët të ekstremit të djathtë, sidomos nga Franca.

Pasi miratohet raporti në Komisionin për politikë të jas.htme, ai më pas dërgohet në seancë plenare, në formë të propozim-rezolutës, për t’u votuar më vonë në pranverë. Për shkak se viti 2019 ishte vit zgje.dhor në BE, dhe më 2020 u përhap pandemia e koronavirusit, edhe ky raport për Kosovën erdhi me vonesë..

Rezolutat e Parlamentit Evropian shprehin qëndrime politike të këtij insti.tucioni të BE-së, por nuk janë ligj.ërisht të obligueshme për vendet anëtare. Prandaj, edhe thirrjet e deritanishme të PE-së për njoh.jen e Kosovës nga pesë shtetet e bllokut evro.pian si dhe ajo për liberalizimin e vizave, nuk kanë pasur nd.onjë efekt./REL