Vjen mesazhi nga Amerika që po dridhë gjithë Serbinë ! Kosova është shtet dhe do e njihni herët…

Profe sori ne Universitetin e Johns Hopkins ne SHBA dhe eks.perti amerikan, Alon BenMeir, i ka komentuar dekla.ratat e ministrit te Puneve te Jash.tme te Serbise, Nikola Selakoviq, i cili tha se Ser.bia nuk do e njeh Kosoven.

Eksperti shpre.het se nuk do te kete normalizim te marre dhenieve mes Kosoves dhe Serbise, nese nuk do te kete njohje te nder sjelle. Gjith ashtu ai shton se kete gje duhet te ia beje te qar.te BE dhe SHBA, Serbise.

Deklarata e plote :

Nese di.kush pret se Serbia do ta njehe te ashtu quajturen pavaresi te Kosoves, atehere le ta dije se kjo nuk do te ndodh, ka thene mini.stri i Puneve te Jashtme te Serbise, Nikola Sela.koviq ne nje interviste. Nuk ka norma.lizim te marredhenieve nder mjet Kosoves dhe Serbise, nese nuk ka njohje te nder sjelle. BE dhe SHBA duhet t ia bejne te qarte Ser.bise se Kosova eshte e pa varur dhe, heret a vone, duhet te nji.het nga Beogradi.