Vjosa ”çon pesh” të gjithë me mesazhin qe i dërgoi BE-së për çështjen e Kosovës !!

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ne Diten e Evropes ka thene se eshte koha qe Evropa te hape dyert per shtetin me proevropian ne bote.

Sipas saj, Kosova, nderkaq, duhet te beje pergatitjet e nevojshme per aplikim per status te shtetit kandidat ne momentin e volitshem.

Sot Evropa fes.ton paqen dhe unitetin ne te gjithe konti.nentin e vjeter. Per Kosoven, sikurse edhe per shume shte.te evropiane, shume kohe para nesh, çmimi i arri.tjes se paqes ka qene i larte. Prandaj kjo eshte arsy.eja pse ne duhet te puno.jme shume qe jo vetem ti ruajme, por edhe ti for.cojme keto vlera te arritura me shume mund. Ne jemi nje vend paqe dashes dhe qarte me orientim proevropian. Ndaj aspi.rojme dhe po punojme drejte anetare simit ne Bashkimin Evropian, te cilen gje do ta bej.me me dinjitet dhe ne interesin e qyte.tareve, ne rend te pare.

Tradi cionalisht ne kete dite, insti.tucionet e BEse i hapin dyert e tyre per pub likun. Ka ardhur ko.ha qe ato ti hapin dy.ert e tyre per Kosoven. Besue shmeria e BE-se dhe e instituci.oneve te saj varet nga mbajtja e fjales ne lidhje me libera.lizimin e vizave per qyte taret e Kosoves. Kosova, nder kaq, duhet te beje pergatitjet e nevoj.shme per aplikim per status te shtetit kandi.dat ne momentin e volitshem.