ZVICRA “Nëna e demokracisë” vjen me referendum për punëtorët e huaj!


Të dielën, zviceranët do të votojnë në referendum për një lígj që do t’i bënte firmat e këtij vendi lígjërisht dhe financiarisht përgjegjëse për shk eljen e të drejtave të njeriut dhe dë mtimin e mjedisit.

Nga ky lígj do të pr ekej i tërë zinxhiri furnizues i kompanive zvicerane në mbarë botën, shkruan BBC.

Zvicra mund të jetë një shtet i vogël, por shtrirja e saj në fushën e tregtisë ndërkombëtare është e gjerë.

Kompanitë si Nestle, Syngenta, Gelncore dhe Norvartis kanë prodhime me burime nga e mbarë bota dhe Zvicra është qendër botërore për tregtinë e mallrave.

Përgjegjësia e korportatave është prioritet për këtë shtet dhe kompanitë si Nestle thonë se ato i hulumtojnë shumë zinxhirët furnizues nga fillimi deri në fund për të siguruar praktika të drejta të punës si dhe për të parandaluar punën e fëmijëve apo dë mtimin e mjedisit.

Me lígjin e ri synohet zbatimi i këtyre standardeve, duke u mundësuar víktímave të dy shuara të shk eljeve të të drejtave të njeriut apo dë mtimit të mjedisit që t’i padísin kompanitë në gjy kata zvicerane. Kompanitë do të detyroheshin që të dësh mojnë se i kanë marrë të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar çfarëdo d ëmi.

Një nga aktivistët që po e përkrah lígjin e ri, Andreas Missbach, thotë se ky legjíslacion është i nevojshëm sidomos për industrinë e minierave. Sipas tij, minierat në Amerikën Latine që i furnizojnë kompanitë zvicerane janë duke shk aktuar d ëme seríoze.

“Komunitetet janë të ke qtrajtuara, njerëzit largohen nga tokat e tyre, uji hel mohet dhe e kemi fjalën për kompanitë që selinë qendrore e kanë në Zvicër”, tha ai.